Submit Newari Gotra


FullName
Your Gotra       
Comments


Name : Amrita
Gotra : Manandhar
Name : Pradip
Gotra : Manandhar
Name : PRABESH MAHARJAN
Gotra : Vaishya
Name : Prabesh maharjan
Gotra : Vaishy
Name : Prabesh maharjan
Gotra : Vaishy
Name : Pradip
Gotra : Manadabya
Name : Pradip
Gotra : Manandhar
Name : Shrestha
Gotra : Manye
Name : pranay shrestha
Gotra : kashyap
Name : ashok shrestha
Gotra : kasyap

We have very limited source of information regarding gotras of Newar community in Nepal. Please share your valuable comments, URL's or any information if you have some credible source regarding Newari gotras, its history & practices in Newari community of Nepal.


1. Rajopadhyaya (Dyo Brahman): Rajopadhyaya, Rimal, Subedi, Dwivedi, Acharya, and Sharma:
Kathmandu: Kaushik, Bharadwaj
Patan: Garg, Bharadwaj
Bhaktapur: Bharadwaj

3. Kshatri (Chhathari/Thaku Srestha):
Singh Pradhan ('Man Singh' clan of Patan): Suryabansh Rajawat - Gautam
Other 'Pradhan' (of Kathmandu, Patan): - Kashyap, Vashist, Manadabya
Hada (of Bhaktapur): Chandravansh (Somvansh) - Vatsa
Rajbhandari (of Pashupati Dyopattan clan): Brahmaputra Rajbanshi - Kashyap
Rajbhandari, Piya, Mool, Raya, Joshi clans of Bhaktapur: Agnivansh Kshatriya - Bharadwaj
Malla (of all three cities): Suryabansh Karnat - Manadabya
Pradhanang, Nemkul, Rajalwat (of Bhaktapur): Suryabansh - Manadabya
Joshi ('Dhwaj' clan of Kathmandu): Kashyap
Amatya ('Man' clan of Bhaktapur): Agnivansh - Vatsa
Patrabansh(of Kathmandu): Agnivansh
Raghubanshi (Of Patan): Suryavansh - Kaushik

[Ref : http://www.academia.edu/1434675/CastesAmongNewars_Status_of_Shrestha ]