Submit Newari Gotra


FullName
Your Gotra       
Comments


Name : Ram Amatya
Gotra : mandhavya/mandhav

i want to know kun vansh ma kun kun caste belong garxa


Name : Pranav Maharjan
Gotra : Kashi
Name : Laxmi Narayan shrestha
Gotra : Upamanyu

Sry for the mistakes n koi hunuhunxa yo gotra bhako


Name : Ram Chandra Mukhiya
Gotra : Newari

Gotra kya hai


Name : Bijay shrestha
Gotra : kashi
Name : Suman Shrestha
Gotra : Kasyap

I Need to know more newari culture .


Name : Sandeep Dhawa
Gotra : Kashi

Bhaktapur


Name : vivek newar
Gotra : sandhilya

im from india,assam and i really dont undertand what gotra and thar clearly.


Name : tilakpradhantttttttt
Gotra : kasyap
Name : Laxmi narayan shrestha
Gotra : Upanayantu

Yo gotra hune wala haru koi hunuhunxa kinabhane yo hotra ajhai samma ek janako pani payeko xaina ra daju bhai ko khoji ko lagi ho annyatha nalinu holaWe have very limited source of information regarding gotras of Newar community in Nepal. Please share your valuable comments, URL's or any information if you have some credible source regarding Newari gotras, its history & practices in Newari community of Nepal.


1. Rajopadhyaya (Dyo Brahman): Rajopadhyaya, Rimal, Subedi, Dwivedi, Acharya, and Sharma:
Kathmandu: Kaushik, Bharadwaj
Patan: Garg, Bharadwaj
Bhaktapur: Bharadwaj

3. Kshatri (Chhathari/Thaku Srestha):
Singh Pradhan ('Man Singh' clan of Patan): Suryabansh Rajawat - Gautam
Other 'Pradhan' (of Kathmandu, Patan): - Kashyap, Vashist, Manadabya
Hada (of Bhaktapur): Chandravansh (Somvansh) - Vatsa
Rajbhandari (of Pashupati Dyopattan clan): Brahmaputra Rajbanshi - Kashyap
Rajbhandari, Piya, Mool, Raya, Joshi clans of Bhaktapur: Agnivansh Kshatriya - Bharadwaj
Malla (of all three cities): Suryabansh Karnat - Manadabya
Pradhanang, Nemkul, Rajalwat (of Bhaktapur): Suryabansh - Manadabya
Joshi ('Dhwaj' clan of Kathmandu): Kashyap
Amatya ('Man' clan of Bhaktapur): Agnivansh - Vatsa
Patrabansh(of Kathmandu): Agnivansh
Raghubanshi (Of Patan): Suryavansh - Kaushik

[Ref : http://www.academia.edu/1434675/CastesAmongNewars_Status_of_Shrestha ]