Submit Newari Gotra


FullName
Your Gotra       
Comments


Name : mahesh maharjan
Gotra : unknown

I wanna know my gotra


Name : Bikash pradhan
Gotra : Kashyap

May thar


Name : DB pradhan
Gotra : bhardwaj
Name : Pujan kilambu
Gotra : Don't know

Bhandinu paryo gotta k bhanera


Name : Alina shrestha
Gotra : I dont know

help me


Name : Bhavsar
Gotra : Nothing

Pls


Name : Swati Sakelu
Gotra : i dont know

plz help me


Name : Kuber joshi
Gotra : I don't kmow

Need my gotra


Name : Sanjeev Sthapit
Gotra : Manab
Name : Dipendra shrestha
Gotra : man

We have very limited source of information regarding gotras of Newar community in Nepal. Please share your valuable comments, URL's or any information if you have some credible source regarding Newari gotras, its history & practices in Newari community of Nepal.


1. Rajopadhyaya (Dyo Brahman): Rajopadhyaya, Rimal, Subedi, Dwivedi, Acharya, and Sharma:
Kathmandu: Kaushik, Bharadwaj
Patan: Garg, Bharadwaj
Bhaktapur: Bharadwaj

3. Kshatri (Chhathari/Thaku Srestha):
Singh Pradhan ('Man Singh' clan of Patan): Suryabansh Rajawat - Gautam
Other 'Pradhan' (of Kathmandu, Patan): - Kashyap, Vashist, Manadabya
Hada (of Bhaktapur): Chandravansh (Somvansh) - Vatsa
Rajbhandari (of Pashupati Dyopattan clan): Brahmaputra Rajbanshi - Kashyap
Rajbhandari, Piya, Mool, Raya, Joshi clans of Bhaktapur: Agnivansh Kshatriya - Bharadwaj
Malla (of all three cities): Suryabansh Karnat - Manadabya
Pradhanang, Nemkul, Rajalwat (of Bhaktapur): Suryabansh - Manadabya
Joshi ('Dhwaj' clan of Kathmandu): Kashyap
Amatya ('Man' clan of Bhaktapur): Agnivansh - Vatsa
Patrabansh(of Kathmandu): Agnivansh
Raghubanshi (Of Patan): Suryavansh - Kaushik

[Ref : http://www.academia.edu/1434675/CastesAmongNewars_Status_of_Shrestha ]